Dzisiaj jest 

AKTUALNOŚCI  2018 / 2019

Wszystkim naszym uczniom i ich rodzicom życzymy wesołych, rodzinnych wakacji, fantastycznego odpoczynku i regeneracji sił. A naszym absolwentom powodzenia w dalszych ścieżkach życia. 
Odpoczywajcie i do zobaczenia we wrześniu!!!!
 DZIEŃ RODZINY
3 czerwca 2019 odbył się Dzień Rodziny - połączone święto dzieci, mam i tatusiów.

       

OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA W PROGRAMOWANIU

W maju 2019 uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskich Szkolnych Mistrzostwach w Programowaniu. Kilku z nich dostało się do finału Mistrzostw (trzy osoby z klasy 2: Weronika, Gabriel, Maciej i cztery osoby z klasy 4: Emilia, Hanna, Dominik i Kacper). Finały odbyły się 27-28 maja 2019.
Trzy osoby: Maciej, Gabriel i Weronika zajęły pierwsze miejsca w swojej kategorii.
Maciej
Weronika
GabrielZAJĘCIA Z PROGRAMOWANIA

W aktualnym roku szkolnym uczniowie klasy pierwszej i drugiej uczestniczą w zajęciach programowania w ramach projektu "Razem odkryjmy świat programowania". Zajęcia prowadzą panie Iwona Trzeciak i Krystyna Huniewicz. 

     

DZIEŃ ZIEMI 2019

24 kwietnia w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Ziemi ph. "Ochrona zagrożonych gatunków". Rozpoczęliśmy częścią artystyczną pt. "Przyjaciele Ziemi", w której zwierzęta przedstawiły obawy dotyczące ich środowiska życia i ingerencji człowieka. Następnie odbyła się prezentacja gatunków zwierząt, którym grozi wyginięcie w 2019 roku. W to przedsięwzięcie włączyli się aktywnie rodzice uczniów kl. IV - V, którzy prezentowali wybrane gatunki zwierząt. Kolejnym punktem były zajęcia edukacyjne prowadzone przez Panią Sylwię Korbut - pracownika Biebrzańskiego Parku Narodowego - "Osobliwości BPN". Później wszyscy wzięli udział w akcji "Czyste otoczenie wokół nas" uprzątając teren wokół szkoły i boisko szkolne. Podjęte działania, zaangażowanie całej społeczności szkolnej, nauczycieli, rodziców są wyrazem dbałości o naszą planetę Ziemię.

     
PRELEKCJA IPN "ŻOŁNIERZE WYKLĘCI"

W dniu 27 marca uczniowie klas IV - VIII uczestniczyli w prelekcji "Żołnierze Wyklęci" prowadzonej przez specjalistę z działu Edukacji IPN w Białymstoku, przybliżającej historię i losy bohaterów, którzy tworzyli polskie powojenne podziemie niepodległościowe. Żołnierze ci przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu, za co zapłacili najwyższą cenę - swoje życie. Bohaterowie tacy, jak "Inka", "Huzar" i wielu innych są dla nas wzorem patriotyzmu. Jesteśmy winni Im pamięć. 
ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA
 
     


 
WIOSNA W SZKOLE

Dwudziestego pierwszego marca jak co roku zawitała do nas wiosna. Nasi uczniowie w tym dniu - choć to dzień wagarowicza-   wcale nie wagarowali, a ciężko pracowali. W tym dniu bowiem poprowadzili oni część lekcji. Wcześniej musieli się do nich przygotować.
Natomist nauczyciele stanęli po drugiej stronie barykady i na ten dzień zostali uczniami. Po czterech godzinach zajęć uczniowie-nauczyciele byli bardzo zmęczeni, ale i bardzo zadowoleni z przeprowadzonych lekcji.
Po tym klasy stworzyły swoje Marzanny i w asyście policji poszliśmy na most nad Biebrzę, by przegonić zimę.

     
 
SUKCES W POWIATOWYM KONKURSIE O PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ
Dnia 26 lutego odbyła się III edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Profilaktyce Uzależnień w ramach programu "Bez nienawiści w realu i na portalu" organizowanego przez Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mońkach. Tematyka dotyczyła objawów uzależnienia od Internetu i konsekwencji prawnych stosowania mowy nienawiści. Naszą szkołę reprezentowało 2 uczniów.
Miło nam poinformować, iż Jakub Żukowski z kl. VIII zajął II miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
 VII DYKTANDO DLA DOROSŁYCH "O PIÓRO WÓJTA GMINY JAŚWIŁY"

Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie Starym serdecznie zaprasza wszystkich dorosłych do udziału w VII Dyktandzie dla Dorosłych „O Pióro Wójta Gminy Jaświły”, które odbędzie się w poniedziałek 25. lutego 2019 r. o godz. 18.00.

Zainteresowanych udziałem w Dyktandzie prosimy o zgłoszenia (do 21.02.2017r. do godziny 15.00): telefoniczne (pod nr tel. 857161504), mailowe (na adres spdolistowo@poczta.onet.pl) lub osobiście w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym w godz. 7.30 – 15.00.

Regulamin VII Dyktanda dla Dorosłych „O Pióro Wójta Gminy Jaświły” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Jaświły

Organizatorzy: Organizatorem Dyktanda jest Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie Starym.

Zasady uczestnictwa:

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie ich najbliższych rodzin, oraz laureaci wcześniejszych edycji konkursu (osoby, które zajęły pierwsze, drugie i trzecie miejsce).
3. Stopień trudności Dyktanda jest jednakowy dla wszystkich piszących.
4. Warunkiem wzięcia udziału w Dyktandzie jest zgłoszenie uczestnictwa:
a) telefonicznie, dzwoniąc pod nr tel. 85 71615 04 od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1600
b) mailowo, pisząc na adres spdolistowo@poczta.onet.pl w temacie: VII Dyktando dla Dorosłych, w treści wiadomości należy podać imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz dane do kontaktu (np. nr telefonu);
c) osobiście w SP w Dolistowie.
4. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 22 lutego 2019 r. o godz. 1500.
5. Zgłoszenie uczestnictwa w Dyktandzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych i marketingowych organizatora Dyktanda zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Uzyskane dane nie będą przekazywane innym podmiotom.


Zgoda uczestnika konkursu na przetwarzanie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową im. Sybiraków w Dolistowie Starym (Dolistowo Stare 112, 19-124 Jaświły) moich danych osobowych w celach uczestnictwa w VII Dyktandzie dla Dorosłych „O Pióro Wójta Gminy Jaświły”. Wyrażenie woli jest zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).
Klauzula informacyjna dla uczestników VII Dyktanda dla Dorosłych „O Pióro Wójta Gminy Jaświły” w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
a) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej : RODO, informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie Starym, Dolistowo Stare nr 112, 19-124 Jaświły;
b) Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iodo@gryfon.com.pl, tel. 575 435 897,
c) Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji konkursu, promocyjnych a także publikowane na stronie internetowej szkoły oraz w lokalnych mediach.
d) W związku z przetwarzaniem danych, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych.
e) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
f) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
- przenoszenia danych,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
g) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail jest dobrowolne, jednak wymagane do udziału w konkursie.
h) W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Udział w Dyktandzie jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają uczestnikom kosztów podróży.


Jury:

Nad przebiegiem konkursu czuwa jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

Przebieg dyktanda:
VII Dyktando dla Dorosłych „O Pióro Wójta Gminy Jaświły” odbędzie się 25 lutego 2019r., w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym, podczas wieczornicy z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego o godzinie 1800.
Prace konkursowe zostaną zakodowane zgodnie z ustaleniami Organizatora. Po ich sprawdzeniu odkodowane zostaną 3 najlepsze prace w celu ustalenia zwycięzców.
Podczas pisania Dyktanda nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych, słowników itp.
Dyktowanego tekstu nie wolno pisać drukowanymi literami.
Oceniana jest również interpunkcja (3 błędy interpunkcyjne = 1 błąd ortograficzny).
Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu lub znaku interpunkcyjnego będzie rozstrzygany na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać liter drukowanych.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki między autorami najlepszych prac w celu wyłonienia zwycięzców.

 


FERIE W SZKOLE

Ferie. Wyjazdy, wyjścia, warsztaty, zabawy. W naszej szkole zostały zorganizowane zajęcia 21-24.01.2019.
Pierwszego dnia wyjechaliśmy na wycieczkę do Wasilkowa do Podlaskiego Skansenu Kultury Ludowej. Obejrzeliśmy tam sowy i sokoły, sprawdziliśmy jak wygląda praca muzealnika oraz namalowaliśmy własne torby.
Drugiego dnia byliśmy nad Biebrzą, by obejrzeć pokaz ratowania topielców spod lodu. Poza tym graliśmy w szachy, w piłkę nożną na sali, na komputerach i byliśmy na ognisku.
Trzeciego dnia odbył się pokaz eksperymentów chemicznych. Poza tym również graliśmy w piłkę, chętnie mogli posiedzieć przy komputerze. Fajnie również spiewało się karaoke.
Ostatniego dnia pojechaliśmy na wycieczkę. Byliśmy w kinie na filmie Ralph Demolka w Internecie oraz dwie godziny spędziliśmy w Strefie Wysokich Lotów na trampolinach.
 

   


KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

5 grudnia w naszej szkole odbył się kiermasz bożonarodzeniowy. Upłynął on w miłej świątecznej atmosferze. Cieszył się dużym powodzeniem. Dzięki cudownej postawie naszych uczniów, rodziców oraz nauczycieli na przygotowanych stołach pojawiły się świąteczne ozdoby, ciasta, ozdoby choinkowe, kartki świąteczne itp. Uzbierana kwota została przeznaczona na rzecz akcji ” Szlachetna Paczka”.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które włączyły się do akcji i finansowo ją wsparły.

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im.Sybiraków w Dolistowie Starym
       


Mikołaju, Mikołaju…
6 grudnia jest od wielu lat dniem, w którym w naszej szkole podtrzymujemy mikołajkową tradycję. Od samego rana z każdej strony kręciły się po korytarzach i w klasach dzieci ubrane na czerwono, w pięknych mikołajkowych czapkach.
Po długim oczekiwaniu dzieci doczekały się wizyty upragnionego Mikołaja. Podczas spotkania. Dzieci,na powitanie Mikołaja zaprezentowały wierszyki, piosenkę, a także obiecały, że będą grzeczne i postarają się nie sprawiać kłopotu swoim rodzicom ani nauczycielom. Po takich deklaracjach Mikołaj przystąpił do swojego zadania – obdarzył dzieci miłymi upominkami, przyjmowanymi z nieskrywaną radością. Na zakończenie wizyty Mikołaj pożegnał się… mówiąc, że czekają na niego jeszcze w wielu miejscach, więc musi się spieszyć, żeby wszędzie zdążyć. A więc do następnego roku drogi Mikołaju!!!
                   


Pasowanie na ucznia klasy I- 14 XI 2018r.

Pierwszoklasiści  ze Szkoły Podstawowej im.Sybiraków w Dolistowie Starym są już pełnoprawnymi uczniami. W dniu 14 listopada 2018r. odbyło się pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień, na którym byli p. dyrektor, rodzice, nauczyciele i uczniowie klas 0-III. Wcześniej tj.12 XI 2018r. ślubowali na nowo wyświęcony sztandar oraz wystąpili tańcząc krakowiaka.
Uroczystość  dla klasy pierwszej prowadziła pani Bogusława Bochenko –wychowawczyni oraz pani Iwona Trzeciak -nauczycielka. 
Dzieci z klasy I przygotowały przedstawienie dla swoich młodszych i starszych kolegów.  Zgodnie z tradycją, pierwszoklasiści musieli wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami. Wspólnie śpiewali piosenkę pt. „Oto ja” , a następnie odpowiadali na szereg pytań.
Po krótkiej części artystycznej pani dyrektor pasowała specjalnym ołówkiem. Później wychowawczyni wzywała wszystkich do podpisania ślubowania przez stemplowanie palcem z czekoladą. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodkie kuferki . 
Klasa II przygotowała drobne upominki i życzyła sukcesów w nauce. Potem były pamiątkowe zdjęcia i w radosnym nastroju wszyscy udali się do sali obok na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Atrakcyjnym punktem była dyskoteka z konkursami i zabawami integracyjnymi, gdzie wszyscy bawili się, ile starczyło sił.Światowy Dzień Mycia Rąk

25 października 2018r. w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Mycia Rąk. Inicjatywa ta wyszła od Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2008 roku. Akcję wspiera globalnie również Światowa Organizacja Zdrowia. Akcja ma na celu zachęcać wszystkich dzieci do regularnego mycia rąk jako ważnego elementu profilaktyki przeciw biegunce i infekcjom układu oddechowego. Głównym celem naszej akcji było uświadomienie uczniom, jak ważna jest higiena rąk.
W naszej szkole uczniowie kl.I-III zostali przeszkoleni w zakresie prawidłowego mycia rąk oraz omówiono kiedy i w jakich okolicznościach nie można zapominać o tej czynności. Instruktaż został przeprowadzony przez pielęgnarkę szkolną.Poetycki Wieczór Wspomnień pt. „Biało – czerwone ścieżki do niepodległości”

            24 października odbył się Poetycki Wieczór Wspomnień pt. „Biało – czerwone ścieżki do niepodległości”.  Spotkanie nawiązywało do setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Podczas wieczoru poetyckiego, lokalni poeci: Pani Krystyna Gudel oraz Pan Andrzej Berner zaprezentowali wybrane utwory oraz opowiedzieli o swojej twórczości. Wydarzenie uświetniły występy zespołów: Bell Canto oraz Biebrzanie, które zaśpiewały pieśni o charakterze patriotycznym. Ważnym punktem programu był konkurs recytatorski, skierowany zarówno do uczniów szkoły, jak też dorosłych reprezentantów społeczności lokalnej.Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej gminy na uroczystość
nadania naszej szkole imienia i przyjęcia sztandaru.

Uroczystość odbędzie się 12 listopada 2018r.

Program:
10.00- uroczysta msza święta w kościele pw Św. Wawrzyńca - poświęcenie sztandaru,
11.00 - uroczystość przyjęcia sztandaru w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym.

Zapraszamy również do obejrzenia wystawy "Sybir. Niepodległa. Piłsudski" z Muzeum Pamięci Sybiru, która udostępniona jest w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Sybiraków  w Dolistowie Starym w dniach 6-13.11.2018 w godz. pracy szkoły pon-pt 8.00-16.00Tydzień chleba na zakwasie i zdrowego stylu życia
 
Dnia 23 października 2018r. w Szkole Podstawowej w Dolistowie szkolni koordynatorzy projektu podsumowali szereg działań promujących chleb na zakwasie. Odbyło się to w dwóch grupach wiekowych.
W klasach 0-III dzieci na początek obejrzały film ,,Od ziarna do chleba’’. Potem w grupach rysowały kolejne etapy powstawania chleba. Następnie uczniowie z klas starszych przedstawiły swoje najlepsze prezentacje multimedialne o chlebie. Kolejnym punktem było kolorowanie historyjki obrazkowej ,,Jak powstaje chleb?’’ i ułożenie ilustracji w odpowiedniej kolejności. Na koniec zaś wszyscy próbowali chlebków upieczonych z pomocą rodziców. Wszyscy zachwycali się smakiem, wyglądem, zapachem.
W klasach IV-VIII uczniowie też obejrzeli w/w film. Następnie przedstawiciele klas zaprezentowali mapy myśli o chlebie w języku angielskim i niemieckim. Koleżanka z klasy VII –Natalia przeczytała swój najlepszy wywiad z osobą, która piecze chleb. Potem zaprezentowano najlepsze prezentacje multimedialne o zaletach chleba na zakwasie. Nagrodzono pracę Kamila z klasy V.
Najlepszym punktem jednak była degustacja chlebków upieczonych samodzielnie lub z pomocą dorosłych. Myślimy, że tegoroczne działania były ciekawe -a cel został osiągnięty. Po wywiadzie z dziećmi okazało się, że niektórzy rodzice zaczęli piec swojski chlebek.

Kordynatorzy: Bogusława Bochenko, Monika Koronkiewicz-Roszko


Żywa lekcja historii - spotkanie z Sybirczką Panią Haliną KisłoXVIII MIĘDZYNARODOWY MARSZ ŻYWEJ PAMIĘCI

7 IX 2018r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XVIII Międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci. W związku ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości tegoroczny Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru odbył się pod hasłem "Przez Sybir do niepodległej". Jego celem jest utrwalanie pamięci o tragicznych losach obywateli polskich zesłanych do Związku Radzieckiego w latach 40. i 50. XX wieku. Marsz jest znakiem pamięci polskiej Golgoty Wschodu.

Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tego ważnego wydarzenia.
Dyrektor i Rada Pedagogiczna

Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym
mają zaszczyt zaprosić
na
poetycki wieczór wspomnień
pt.
„Biało – czerwone ścieżki do niepodległości”,
który odbędzie się
24 X 2018 roku o godzinie 18.00
w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym.

Zachęcamy do udziału w konkursie recytatorskim, który jest adresowany do uczniów szkoły oraz rodziców. 
Regulamin konkursu znajduje się na szkolnej tablicy ogłoszeń.


Regulamin


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/19            3 września rozpoczęliśmy rok szkolny 2018/2019. Zapewne wielu uczniów z żalem żegnało wakacje, bo jak zawsze trwały za krótko, ale mamy nadzieję, że znalazła się również garstka takich, którzy do szkoły powrócili z radością. Uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego dokonała Pani dyrektor Alicja Witkowska. Powitała wszystkich zebranych rodziców, przedszkolaków, uczniów, nauczycieli oraz pracowników obsługi, życząc uczniom wiary we własne możliwości , a nauczycielom oraz rodzicom wytrwałości w walce o marzenia dzieci. Wszystkim uczniom przedstawieni zostali wychowawcy z którymi spotkali się w salach lekcyjnych.  W ten sposób rozpoczęto kolejny rok nauki. Wszystkim życzymy udanego roku szkolnego, a dla pesymistów mamy bardzo dobrą wiadomość – kolejne wakacje na pewno nadejdą już za 10 miesięcy! 


Rozpoczęcie roku przedszkolnego w Klubach Przedszkolaka w Dolistowie, Mikicinie i Jaświłach
oraz roku szkolnego w SP im. Sybiraków w Dolistowie Starym 
odbędzie się 3 września 2018r. o godz. 11.00

Zapraszamy!!!
8 czerwiec 2018
Noc Bibliotek


        Dnia 8 czerwca 2018 r. uczniowie, nauczyciele i rodzice wzięli udział w akcji „Noc Bibliotek” pod hasłem „Rzeczpospoczyta”. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 1730 na sali gimnastycznej w szkole. Punktem wyjścia było obejrzenie i wysłuchanie historii „Dom Wandy”, zaprezentowanej za pomocą ilustracji tworząc ciekawy spektakl o odzyskaniu przez Polskę niepodległości, realiach życia codziennego w międzywojniu opowiadany przez kilkunastoletnią bohaterkę Wandę. Następnym punktem programu były zajęcia warsztatowo – edukacyjne pt. „Damy i rycerze” prowadzone przez Panią Barbarę Kuprel – kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach oraz Panią Barbarę Pac – właścicielkę Wioski tematycznej Pacowa Chata Przysiółek Szlachecki. Uczniowie biorący udział w zajęciach dowiedzieli się wielu ciekawostek na temat rycerzy: kim byli, co robili i gdzie mieszkali rycerze i damy dworu. Poznali kodeks rycerski, uczestniczyli w zabawie „Pasowanie na rycerza”, dowiedzieli się także jaka była rola rycerza w społeczeństwie i jego obowiązki wobec króla i państwa. Poznali fabułę baśni Wiery Badalskiej pod tytułem „Przepraszam, smoku”. Chętne dzieci mogły przymierzyć strój damy dworu lub rycerza oraz wykonać ze sznurka kolorowe bransoletki. Na zakończenie zajęć uczniowie zostali poinformowani, że w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach i w bibliotece szkolnej znajdują się książki o tematyce rycerskiej oraz zaproszeni do odwiedzenia Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach. Po zajęciach przyszedł czas na poczęstunek przygotowany przez rodziców. Ostatnim punktem programy była zabawy z animatorem. Dzieci podczas animacji brały aktywny udział w licznych zabawach z chustą animacyjną, piłką, liną animacyjną, oglądały pokaz wielkich baniek mydlanych, układały zamek z patyczków Bamp, malowały farbami flagę Polski na streczu. Tańczyli i bawili się wspólnie z rodzicami przy muzyce. Animator zorganizował dzieciom wspaniałą zabawę, dostarczył wiele radości i uśmiechu. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólnie spędzony czas.

Koordynator: Paulina Skutnik - bibliotekarz

 
8 czerwiec 2018
Tydzień sportu szkolnego


        W pierwszym tygodniu czerwca w naszej szkole odbyły się imprezy związane ze Świętem Sportu Szkolnego. Przeprowadzono rozgrywki piłkarskie, które zdominowane zostały przez piłkę nożną. Zainteresowaniem uczniów cieszyły się zajęcia z taekwondo – pokaz koreańskiej sztuki walki. Uczniowie w dwóch grupach (młodsi i starsi)  pod kierunkiem trenera, pana Marcina Rudzińskiego i asystującej mu zawodniczki Julii poznawali tajniki tej dyscypliny sportu.
Na zakończenie  wszyscy uczniowie  bardzo chętnie  uczestniczyli w zajęciach zumby.


8 czerwiec 2018
Jak nie czytam, jak czytam
Jak nie czytam, jak czytam


       8 czerwca 2018 r. uczniowie i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo „Jak nie czytam, jak czytam!”, ustanawiając rekord czytania w jednym momencie. Głównym celem akcji jest promocja czytania książek wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie oraz wspieranie uczniów aktywnych czytelniczo. Punktualnie o godzinie 1000 z transparentem „CZYTANIE ŁĄCZY” i ulubionymi książkami w ręku zebraliśmy się na boisku szklonym. Wspólne czytanie zostało uwiecznione na zdjęciu wykonanym z okna korytarza szkolnego. W ten sposób pokazaliśmy, że czytanie to powszechne zjawisko wśród uczniów naszej szkoły. Był czas na czytanie, rozmowy oraz pochwalenie się przyniesionymi książkami. Cała akcja przebiegała w miłej, radosnej atmosferze.
30 maj 2018
Dzień Dziecka w Zespole Szkół w Jaświłach


        Dnia 30.05.2018 cała społeczność uczniowska z okazji Dnia Dziecka uczestniczyła w wyjeździe integracyjnym do Zespołu Szkół w Jaświłach. Wspólnie z policją, pracownikami Biebrzańskiego Parku Narodowego, strażakami i uczniami tamtejszej szkoły korzystaliśmy z wielu atrakcji. Mieliśmy możliwość bezpośredniego zapoznania się z wyposażeniem radiowozu policyjnego, wozu strażackiego. Uczestniczyliśmy w grach i zabawach edukacyjnych z BPN. Uczniowie kl. VI – VII wzięli udział w warsztatach „Co by było, gdyby nie było pszczół?”. Najmłodsi bawili się na dmuchanych zjeżdżalniach. Pogoda nam dopisała (33oC), toteż uczniowie korzystali ze zraszacza wody przygotowanego przez OSP w Jaświłach.
 25 maj 2018
Dzień Mamy i Taty w naszej szkole 2018

       Dnia 25 maja 2018 dzieci z Klubu Przedszkolaka oraz klas 0-III zaprosiły do szkoły swoich rodziców. Wcześniej przygotowywały zaproszenia i prezenty własnoręcznie wykonane. Chętne dzieci nauczyły się wierszy i piosenek o mamie i tacie. Sala gimnastyczna- miejsce uroczystości została pięknie udekorowana. W ten dzień wszyscy odświętnie się wystroili. Występy rozpoczęła pani Dyrektor witając licznie przybyłych gości. Potem rozpoczęły się popisy naszych milusińskich, którzy jak zwykle wypadli znakomicie. Świetnie recytowali i śpiewali, dając wielką satysfakcję swoim rodzicom. Na koniec wszyscy odśpiewali 100 lat i wręczyli upominki. To był wyjątkowy dzień.
21 maj 2018
100 lecie
Stulecie Niepodległości w Barwach Biało-Czerwonych

    Praca konkursowa pt " Stulecie Niepodległości w Barwach Biało - Czerwonych"  pobierz11 maj 2018
Wizyta u strażaków
 998

       Dnia 11 maja 2018 r., dzieci z Klubu Przedszkolaka i Oddziału Przedszkolnego wybrały się na wycieczkę do strażaków OSP w Dolistowie. Panowie strażacy przyszli po nas do szkoły. Byli ubrani w mundury strażackie. Zaprosili nas do remizy strażackiej  znajdującej się nieopodal szkoły.
Ciekawie  opowiadali o swojej pracy. Pokazali swoje stroje, sprzęt, jakim dysponuje jednostka oraz wóz strażacki. Każdy mógł przymierzyć hełm, kurtkę, buty. Potem była próba lania wody wężem. Na koniec największa atrakcja- przejażdżka wozem strażackim przy  dźwiękach syreny. Każdy mógł się poczuć prawdziwym strażakiem.  Na koniec podziękowaliśmy Panom: Krzysztofowi, Wiesławowi i Tadeuszowi za wspaniały dzień pełen wrażeń -wręczając podziękowanie i własnoręcznie wykonane róże, a strażacy obdarowali nas cukierkami.
                                      Dziękujemy za wspaniałą wycieczkę -            
                                                        Nauczycielki i dzieci z przedszkola.
29 kwiecień 2018
Święto Konstytucji 3 maja
3 maja


       Często wydaje się nam, że to już znamy, wiemy, słyszeliśmy patriotyczne pieśni „Witaj majowa jutrzenko”, czy „Tu wszędzie jest Polska”. To nasza przeszłość, historia, ale też czas teraźniejszy. Czesław Miłosz napisał: „Abyście byli uważni na to co jest, chociaż mija”, zawsze więc uroczyście obchodzimy rocznicę święta majowego, która w tym roku miała miejsce w Szkole Podstawowej w Dolistowie Starym w dniu 29 kwietnia 2018 r. Przybyli na nią uczniowie i nauczyciele z biało – czerwonymi kotylionami oraz rodzice. Apel rozpoczęliśmy przemówieniem Pani Dyrektor Alicji Witkowskiej, a następnie wprowadzeniem pocztu flagowego i odśpiewaniem hymnu państwowego. W dalszej części uczniowie kl. III – VII uzmysłowili wszystkim, jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: Ojczyzna, Naród i Wolność. Konstytucja 3-Maja – to ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Wielki w roku 1791, była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. Krótka informacja o powstaniu Konstytucji 3 Maja wzbogaciła naszą wiedzę historyczną o tym patriotycznym wydarzeniu. Po zakończeniu akademii odbyło się zebranie rodziców.


27 kwiecień 2018

SPOTKANIE Z DIETETYKIEM

 

Dnia 27.04.2018 r. odbyła się spotkanie pani dietetyk z rodzicami, która przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej zapoznała z zasadami zdrowego odżywiania się. Zwróciła uwagę na problem nadwagi, który coraz częściej dotyka dzieci. Ma to duży wpływ na ich zdrowie, samopoczucie i osiągane  wyniki w nauce. Wskazała podstawowe błędy żywieniowe, które popełniamy na co dzień. Uświadomiła rodzicom, jak ważna jest ich rola w kształtowaniu właściwych nawyków żywieniowych.26 kwiecień 2018

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM – ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE 2018

 straz
 

26 kwietnia 2018 roku w siedzibie Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Łapach odbyły się eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „Młodzież zapobiega pożarom”. Uczennica klasy VI Natalia Feltowicz reprezentowała powiat moniecki w kategorii szkół podstawowych (grupa młodsza). W konkursie wiedzy uplasowała się w pierwszej dziesiątce zawodników. Gratulujemy i życzymy jeszcze większych sukcesów za rok. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe upominki. Nagrodą było również zwiedzanie siedziby Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie i spacer ścieżką edukacyjną.22 kwiecień 2018

Wiosenne Biegi Uliczne w Mońkach
 

22 kwietnia w Mońkach odbyły się Wiosenne Biegi Uliczne. Z naszej szkoły startowało 5 zawodników. Największy sukces odniosła Alicja Chilmon – uczennica kl. IV, która zajęła VI miejsce w swojej kategorii wiekowej. Otrzymała medal, dyplom oraz drobne nagrody rzeczowe.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!20 kwiecień 2018

Dzień Ziemi w SP w Dolistowie
Dzień Ziemi
 

W piątek 20.04.2018r. świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Ziemi. Uczniowie obejrzeli film edukacyjny „W kontakcie z naturą”, który przybliżył sposoby dbania o naszą planetę na co dzień. Następnie przeprowadzone zostały międzyklasowe konkursy ekologiczne:

a) Wykonanie Ekoludka z odpadów, czyli po co nam recykling dla klas 0 – IV,
b) Ekostrój z odpadów, czyli po co nam recykling dla klas V – VII,
c) Quiz ze znajomości przysłów oraz powiedzeń związanych z przyrodą i nie tylko dla klas V – VII.
Po podsumowaniu konkursów i wręczeniu nagród cała społeczność szkolna wzięła udział w akcji „Czyste boisko”.27 marzec 2018

Apel Wielkanocny Szkolny Konkurs Piosenki Wiosennej
Jajko
 

Apel Wielkanocny Szkolny Konkurs Piosenki Wiosennej 27 marca w naszej szkole odbył się apel z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Uczniowie posługując się rekwizytami przedstawili polskie tradycje i zwyczaje związane z najważniejszymi w roku świętami. W trakcie spotkania uczennice z klas 0 - VII wystąpiły w Szkolnym Konkursie Piosenki Wiosennej. Solistki ocenianie były w dwóch kategoriach wiekowych. W kategorii klas młodszych zwyciężyła: Wiktoria Szczepura – kl. 0, klas starszych: Alicja Chilmon – kl. IV. Laureatki otrzymały medale i „słodkie nagrody rzeczowe”. Dziękujemy wszystkim za udział, nauczycielom i rodzicom za przygotowanie. Organizatorzy: ks. Wojciech Stupak Teresa Mróz21 styczeń 2018
Dzień Babci i Dziadka
Dzień Babci

    Tegoroczne obchody Dnia Babci i Dziadka w naszej szkole odbyły się 19 stycznia.
Święto Babci i Dziadka to okazja by pokazać kim i czym  dla  wnucząt są dziadkowie.  Dzieci w formie wierszy i piosenek  zaprezentowały dziadkom i babciom swoją wdzięczność za ich bezgraniczną cierpliwość, za ciepło, za bezwarunkową miłość i za naukę tego czym jest rodzina.  zobacz więcej18 grudzień 2017
Warsztaty kulinarne
 
warsztaty kulinarne

    Uczniowie klas I – III w dn. 18.12.2017r. w związku z udziałem w programie „Mam kota  na punkcie mleka” uczestniczyli  w warsztatach kulinarnych Kota  Mleczysława.  Zajęcia odbyły się  w studiu kulinarnym „Atuty” w Białymstoku. Podczas pracy w grupach pod okiem kucharzy uczniowie przyrządzili czekoladowe muffinki, ruskie pierogi, pierogi z serem i truskawkami oraz sok owocowy.  Następnie dzieci  degustowały przygotowane potrawy. Wszystkim bardzo smakowało.
    Celem warsztatów było upowszechnianie wiedzy na temat  zdrowego stylu życia, konieczności picia mleka i spożywania produktów mlecznych oraz rozwijania zainteresowań sztuką kulinarną.  
     Po zajęciach kulinarnych uczniowie zwiedzali centrum Białegostoku i udali się z wizytą do „Żywej Szopki” na Rynku przy Ratuszu.


14 grudzień 2017
Przeczytaj list do Świętego Mikołaja  list

    W tym roku, po raz pierwszy uczestniczyliśmy w akcji zorganizowanej przez Fundację Pomóż Im „Przeczytaj list do Świętego Mikołaja"  zobacz więcej


12 grudzień 2017
Przegląd kolęd i pastorałek dla przedszkolaków
 
kolendy

    Dnia 12 grudnia 2017r. w Szkole Podstawowej w Dolistowie odbył się „Przegląd Kolęd i Pastorałek dla Przedszkolaków” organizowany przez nauczycieli wychowania przedszkolnego. W przeglądzie wzięło udział 19 uczestników z Klubów Przedszkolaka Jaświłach, Mikicinie i Dolistowie.
Klub Przedszkolaka w Jaświłach reprezentowali: Patrycja Rogało, Zofia Rutkowska, Zuzanna Tałałaj, Franciszek Wojtulewicz i Magdalena Grzegorczyk.
Klub Przedszkolaka w Mikicinie reprezentowali: Tomasz Kotuk, Anna Dec, Paweł Dec, Piotr Dec, Klaudia Szklanko i Michał Dec.
Klub Przedszkolaka w Dolistowie reprezentowali: Anna Zawadzka, Aleksandra Beczko, Monika Chilmon, Natalia Kulikowska, Aleksandra Zawadzka, Antoni Wiśniewski, Zofia Kulesza, Antoni Janik i Mateusz Beczko.
Wszystkie dzieci pięknie zaśpiewały kolędy i pastorałki, wprowadzając wszystkich w świąteczny nastrój, a po występach otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody, które wręczyła Pani Dyrektor Janina Zajko. Na zakończenie przeglądu wszystkie dzieci otrzymały świąteczne upominki.
„Przegląd Kolęd i Pastorałek dla Przedszkolaków” był okazją do kultywowania tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia i wspólnego kolędowania.


08 grudzień 2017
Sprawozdanie "Ratownik medyczny"  

    8 grudnia 2017r. gościliśmy w naszej szkole pana Konrada Sajkowskiego – Ratownika Medycznego z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach zobacz więcej06 grudzień 2017
Mikołajki 2017
  
6

     6 grudnia gościliśmy w naszej szkole super gościa....Świętego Mikołaja. Wszyscy byliśmy grzeczni, więc wszyscy dostaliśmy prezenty. Dziękujemy Mikołaju i zapraszamy za rok!!!!!! :)28 listopad 2017
Dzień Pluszowego Misia
  
ŚKLI

     28 listopada 2017r. to Dzień Pluszowego Misia w Klubie Przedszkolaka i Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Dolistowie. W tym dniu każde dziecko przyszło do szkoły ze swoim ulubionym misiem. Na początku  wspólnego spotkania dzieci poznały historię powstania pluszowego misia. Następnie wysłuchały wiersza pt.,,Miś idzie do przedszkola’’ i  odpowiadały na pytania. Zaprezentowały w krótkiej wypowiedzi  swoich ulubieńców. Za pomocą prezentacji multimedialnej rozpoznawały znane misie z bajek. Zajęcia ruchowe także odbyły się razem z misiami i z piosenką ,,Jadą, jadą misie’’. Słowne zagadki o pluszakach  nie sprawiły najmniejszego problemu.
Kolejnym punktem dnia było wspólne wykonanie i konsumpcja misiowych kanapek. Na pamiątkę spotkania wszyscy razem ze swoimi  milusińskimi zrobili zdjęcie.   
Spotkanie zorganizowały nauczycielki przedszkola.26 październik 2017
Ślubowanie klasy I
 
ŚKLI

     Dnia 26 X 2017r. uczniowie klasy I odświętnie ubrani włożyli birety,  by uczestniczyć w uroczystości ślubowania. Na tą okazję przybyli wszyscy uczniowie naszej szkoły, rodzice, nauczyciele. Najpierw nietypowe wejście. Wszyscy czekali przed salą z obawy przed tym czym pani Dyrektor będzie pasowała. Potem każdy uczeń przedstawił się osobiście. Ważnym punktem programu był polonez, który klasa pierwsza tańczyła przy współudziale dziewczynek z zerówki. Nawet nieźle  to wyszło.
Potem  wszyscy powtarzali tekst ślubowania, następnie pani Dyrektor pasowała  ogromnym ołówkiem . Każdy podpisał tekst  pieczątką z czekolady i otrzymał na pamiątkę dyplom oraz  słodki kuferek od rodziców. Klasy nieco starsze czyli II i III przedstawiły krótką część artystyczną i wręczyły upominki. Były jeszcze pamiątkowe zdjęcia, poczęstunek i dyskoteka z konkursami. 


25 październik 2017
Wycieczka edukacyjna do Osowca  

     25 października 2017 roku uczniowie klas IV – VII uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Osowca. Pierwsza część wycieczki to zwiedzanie XIX-wiecznej Twierdzy Osowiec, która mimo wielu ataków nigdy nie została zdobyta. Wędrówka po jej terenie odbyła się pod kierunkiem przewodnika, który ciekawie opowiadał o historii. Uczniowie w Muzeum Twierdzy obejrzeli eksponaty, zdjęcia, umundurowanie i broń. Najbardziej fascynujące były podziemne tunele i korytarze fortu, a zwłaszcza związane z tym miejscem legendy. Następnie wędrowaliśmy  po koszarach. Obecnie znajduje się tam teren jednostki wojskowej. Druga część wycieczki to warsztaty na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Na uczniów czekała dwójka przewodników, z którymi udaliśmy się na torfowisko wysokie, gdzie szczególnie bogata jest szata roślinna.  Wycieczkę zakończyliśmy na obserwowaniu bagien z wieży widokowej.
Były to lekcje historii i przyrody w terenie.


16-23 październik 2017
Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia
 
chleb

     W  ramach ogólnopolskiej kampanii pod hasłem „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia”,  w dniach 16-23 października  w naszej szkole zorganizowano:
•    Pokaz  pieczenia  swojskiego chleba  dla uczniów kl.0- III w wykonaniu babci uczennicy klasy 0 z  różnymi  dodatkami  np. z jabłkiem, rodzynkami, żurawiną, słonecznikiem,  nasionami  siemia lnianego.
•    Degustację chleba.
•    Wymiana przepisów.
•    Podano przepis ,,Jak zrobić zakwas do chleba”.
•    Pokaz filmów o tematyce prozdrowotnej, z cyklu: „Śmietnik w mojej głowie”.
•    Uczniowie dowiedzieli się, ile posiłków dziennie powinni spożywać, jakie wartościowe produkty wybierać na przekąskę, jak komponować swój codzienny jadłospis oraz dlaczego należy ograniczać jedzenie słodyczy.
DZIĘKUJEMY  Pani Barbarze Ewko  za zaangażowanie i udział w pokazie pieczenia  przepysznych chlebów, które mogliśmy skosztować i zachwycać się ich niepowtarzalnym smakiem.                                                      
Szkolny  koordynator kampanii  Bogusława Bochenko


14 październik 2017
  DN

     Rytm życia wyznaczony jest w pewnej mierze kalendarzowym biegiem. 14 października  to szczególny  dzień - święto polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i tych co szkoły prowadzą i nadzorują.  W bieżący m roku szkolnym obchodziliśmy je 16 października, w poniedziałek.
   W uroczystym apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej wzięli udział zaproszeni goście, przedstawiciele Rady Rodziców, emerytowani nauczyciele oraz społeczność szkolna.
   Uczniowie  złożyli wszystkim nauczycielom podziękowania za przekazywaną wiedzę i za trud włożony w kształtowanie ich serc i umysłów. Swoją wdzięczność wyrazili poprzez  program artystyczny pt. Jest taki dzień  w kalendarzu, wg scenariusza pani Alicji Grzegorczyk, w którym nie zabrakło elementów humorystycznych wypowiedzianych za pomocą wiersza, skeczu, dowcipu, a także wyśpiewanych w piosence przy akompaniamencie pani Beaty Rucińskiej.    
      Miło nam poinformować, że w tym roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2 nauczycieli z naszej szkoły  otrzymało nagrodę Wójta Gminy Jaświły oraz  3 nauczycieli – nagrodę Dyrektora Szkoły Podstawowej   w Dolistowie.  
    Rada Rodziców przygotowała wszystkim nauczycielom  upominki, zaś rodzice uczniów klasy IV przygotowali uroczystość od strony organizacyjnej,  za co wszystkim dziękujemy.


12 październik 2017
Światowy Dzień Mycia Rąk
  
ŚMR

     12 października najmłodsi uczniowie  spotkali się z pielęgniarką szkolną, która przypomniała o konieczności codziennego, dokładnego mycia rąk, by w ten sposób zapobiegać wielu chorobom. Przeprowadziła instruktaż jak należy prawidłowo myć ręce.
Akcja ma na celu kształtowanie właściwych nawyków higienicznych.


19 wrzesień 2017
Bezpieczna droga do szkoły
  droga

     Dnia 19.09.2017 najmłodsi uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z Policją w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Dzieci prawidłowo odpowiadały na pytania dotyczące bezpieczeństwa. Wykazały się też znajomością numerów alarmowych.
Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał od policjantów elementy odblaskowe.


15-17 wrzesień 2017
Sprzątanie świata
  SŚ

      W dniach 15 – 17 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kolejnej edycji akcji „Sprzątanie Świata”, która przebiegała ph.: „Nie ma śmieci - są surowce”.
Celem było zwrócenie uwagi na to, że śmieci, które zbieramy stanowią ważny surowiec wtórny. Uczniowie wyposażeni w worki i rękawice posprzątali teren wokół szkoły i najbliższej okolicy.
Selektywna zbiórka odpadów przez mieszkańców powoduje, że z roku na rok maleje ilość zebranych śmieci.04 wrzesień 2017
Inauguracja roku szkolnego   wsz

     Dnia 4 września 2017 roku o godzinie 9.00 nastąpiła inauguracja roku szkolnego 2017/2018. Spotkanie ze szkołą poprzedziła o godzinie 8.00 uroczysta Msza św. w Kościele w Dolistowie. Następnie uczniowie wraz z nauczycielami  i rodzicami udali się do szkoły, gdzie rozpoczął się apel przygotowany przez uczniów klas IV-VII. Oficjalną część rozpoczęto od wprowadzenia pocztu flagowego i wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Następnie przywitano wszystkich zgromadzonych i głos zabrała Pani dyrektor Janina Zajko. Uroczystość zakończyło złożenie życzeń z okazji nowego roku szkolnego. Później uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami. W ten sposób rozpoczęto kolejny rok nauki w naszej szkole.


04 wrzesień 2017
Akcja edukacyjno -  promocyjna "Lider Polskiej Dystrybucji"

     Nasza placówka edukacyjna została zakwalifikowana do udziału w prowadzonej przez Grupę Azoty akcji edukacyjno – promocyjnej „Lider Polskiej Dystrybucji” we współpracy z firmą STAN-ROL Jaświły. Akcja ma na celu zwiększyć dostępność do podstawowych, niezbędnych do rozpoczęcia nauki szkolnej materiałów dla dzieci ze środowisk wiejskich.   Przekazane zestawy edukacyjne, wręczyli przedstawiciele firmy STAN – ROL Jaświły Pan Łukasz Moniuszko i Pani Beata Kisło dzieciom klas z przedszkola i uczniom szkoły.
  Wszystkie artykuły oznakowane zostały animowanymi postaciami Grupaków, które bardzo spodobały się dzieciom.

W imieniu swoim oraz dzieci i ich rodziców – serdecznie dziękujemy


.